นโยบายนายก อบต.นาแก

420

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และการคมนาคมขนส่ง

      – ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอในจุดอันตรายทุกเส้นทางในหมู่บ้าน
      – ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ  ให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดทั้งปี  รวมทั้งมีน้ำประปาสะอาดใช้อุปโภค – บริโภค ได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
      – ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเส้นทางคมนาคม  ให้ประชาชนมีถนนและสะพานใช้สัญจรอย่างสะดวกและเพียงพอ
      – ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

      – ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
      – ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์  ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  และเท่าเทียมกัน

3. นโยบายด้านพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

      – ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพต่างๆ
      – ส่งเสริมพัฒนาความรู้และถ่ายทอด ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประชาชนได้มีความรู้ และความเข้าใจด้านการเกษตร
      – ส่งเสริมให้มีการจัดหาเมล็ดพืชพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกตามหลักวิชาการ

4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      – ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      – ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

5. นโยบายด้านการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และการบริการสู่ความเป็นเลิศ

      – ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
      – ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่สาธารณะ รวมทั้งจัดให้มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะและครบวงจร
      – ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน  ร้องทุกข์ อย่างทั่วถึง