กองคลัง

ภาระหน้าที่ของกองคลัง

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำ งบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสม งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ – รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหารผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

  1. งานการเงิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน
  2. งานเบิกรักษาเงินงานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน
  3. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนทุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม
  4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม และการเร่งรัดรายได้

นางศศิร์รัช ตั้งตัว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นางดวงดาว  ฟูบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรจนา เทพชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางศิรวาริน  ขันทิตย์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรัชนีกร ตุงคุณากร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกัญญาภัค อินตาโย
จ้างเหมาบริการ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window