วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

logoวิสัยทัศน์

“เป็นตำบลน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เกษตรกรรมก้าวหน้า
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์
  1.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบประปา ไฟฟูา สะพาน และรางระบายน้า
  1.๒) การพัฒนา ปรับปรุง และบารุงรักษา แหล่งน้าอุปโภค บริโภค และแหล่งน้าในการเกษตร
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์
  2.1) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม น้าเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์
  3.1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เสริมสร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม และเพียงพอสาหรับประชาชนทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
  3.2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี
  3.3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดกิจกรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3.4) ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ให้ดารงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสามารถพึ่งตนเองได้ และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์
  4.1) การส่งเสริม พัฒนาให้เกิดอาชีพเสริม ให้ความรู้ทักษะ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างระบบการตลาด และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
  4.2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์
  5.1) การพัฒนาขีดความสามารถ และสร้างจิตสานึกเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน ลูกจ้างให้มีนวัตกรรมในการบริการ การทางานที่จะมุ่งไปสู่สุขของประชาชน
  5.2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดการด้านการสื่อสาร สร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window