ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์

808

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น

 1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง :
  ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110
 2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110
 3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางศูนย์บริการประชาชนในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์ :
  ปลัด อบต.นาแก          084-8945756
  สำนักงาน อบต.นาแก    054-261223
 4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน Web Site ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์:
  www.nakae-lampang.go.th
  www.nakae-lampang.go.th/complain
 5. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน E-mail address:
  129nakae@gmail.com 
 6. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านตู้แดงรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110

030107581