ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น

 1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง :
  ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110

 2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110

 3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางศูนย์บริการประชาชนในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์ :
  สายด่วน นายก อบต.นาแก          081-1565567
  ปลัด อบต.นาแก          084-8945756

  สำนักงาน อบต.นาแก    054-261223

 4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน Web Site ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์:
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 5. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน E-mail address:
  129nakae@gmail.com

 6. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านตู้แดงรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110

030107581