สำนักปลัด

1789

ภาระหน้าที่สำนักปลัด
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะงานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานการเจ้าหน้าที่งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผลงานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรมงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนงานจัดระเบียบ ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และสตรี งานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล

sasiratนางศศิร์รัช ตั้งตัว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
นางคนึงนิตย์ ใจทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
wilailukนางวิลัยลักษณ์  ขัดโต
นักทรัพยากรบุคคล
นายนิรุตต์ ปินตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิศารัตน์   ก๋าแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธัญลักษณ์  ธรรมใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายภานุวัฒน์ คำหว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววนิดา เชียงโญ
นักพัฒนาชุมชน
kruoilนางสาวจริยา  เสนาะสกุณา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรวิกา แก้วธิ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธนาภา เกรงทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
rangsantiนายรังสันติ  เขียวอ่อน
พนักงานขับรถยนต์
นายมังกร วรรณโท
พนักงานขับรถยนต์
malaiนางมาลัย  ศักดิ์นภารัตน์
คนงานทั่วไป