สำนักปลัด

ภาระหน้าที่สำนักปลัด
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะงานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานการเจ้าหน้าที่งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผลงานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรมงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนงานจัดระเบียบ ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และสตรี งานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล

 


นางศศิร์รัช ตั้งตัว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นางคนึงนิตย์ ใจทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิลัยรักษ์  ขัดโต
นักทรัพยากรบุคคล

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์  ธรรมใจ
เจ้าพนักงานธุรการ

พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ คำหว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววนิดา เชียงโญ
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจริยา  เสนาะสกุณา
ครู

นางสาววรรณา  มณี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางธนาภา อินต๊ะวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายรังสันติ  เขียวอ่อน
พนักงานขับรถยนต์

นายมังกร วรรณโท
พนักงานขับรถยนต์

นางมาลัย  ศักดิ์นภารัตน์
แม่บ้าน

นางเพ็ญนภาพร  หอมนาน
จ้างเหมาบริการ

นายจิรพันธ์ สำราญจิต
จ้างเหมาบริการ

นายประสงค์  ประพันธ์กุล
จ้างเหมาบริการ

นายศรีวรรณ เฟื่องฟู
นักการภารโรง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window