สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก


นางกนกอร สุวรรณาลัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายสิทธิชัย ศรีวิชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นางศศิร์รัช ตั้งตัว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นางสาวธนวรรณ คงธนปรีดาพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายประทีบ ธรรมศร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายพรชัย สิราซาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายวิมนต์ สุจาโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก