สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก


นางกนกอร สุวรรณาลัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายสิทธิชัย ศรีวิชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นางศศิร์รัช ตั้งตัว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นางสาวธนวรรณ คงธนปรีดาพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายนคร บุญแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายพรชัย สิราซาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

นายวิมนต์ สุจาโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window