หัวหน้าส่วนราชการ


นางศศิร์รัช ตั้งตัว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
โทรศัพท์ : 084-8945756
อีเมล์ : sasirat5756@gmail.com

นางคนึงนิตย์ ใจทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-2116097

นางดวงดาว ฟูบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 089-0785908

นายสิทธิชัย  จันทร์ต๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 093-2801065