หัวหน้าส่วนราชการ

12889
sasiratนางศศิร์รัช ตั้งตัว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
นางคนึงนิตย์ ใจทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
starนางดวงดาว ฟูบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสิทธิชัย  จันทร์ต๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง