คณะผู้บริหาร


นายวิทยา ธิชูโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 096-6979325
อีเมล์ : witthaya.tct@gmail.com

ร้อยตรีประวัติ ธรรมศร
รองนายก อบต.นาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 094-7089487
อีเมล์ : prawat.tms@gmail.com

นายเอนก ใจเย็น

รองนายก อบต.นาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-4106125
อีเมล์ : anek.jy@gmail.com

นายสมคิด ภูมิศาอังวรา

เลขานุการนายก อบต.นาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-9145909
อีเมล์ : somkid.pmsawr@gmail.com