โครงการบ้านหนองเหียงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนับสนุนโดย…กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแก