ประชาสัมพันธ์การปฏิบติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

S36BW-422042609540