ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19