โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปักป่าทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565