โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งปั๋นช่วงบ้านทุ่งศาลา หมู่ 1 – บ้านหนองเหียง หมู่ 2

ราคากลาง