กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในวันสำคัญของชาติไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลกเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อำเภองาว ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔