โครงการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม(การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ดำเนินการจัดโครงการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม(การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้สนใจ