ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

89