โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดขึ้นวัดบ้านแม่คิง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง

58