โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.นาแก ทุกหมู่บ้าน/ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนได้เห็นคุณค่า ในการ บำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุล ให้ระบบนิเวศน์ให้ ยั่งยืนในระยะยาว

79