โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ และระงับ การระบาด ของโรคไข้เลือดออก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หมู่บ้าน/โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นในหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และสถานศึกษาทุกแห่ง ในพื้นที่ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

65