วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.นาแก ทุกหมู่บ้าน/ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปักป่าทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

81