โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติย ราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลนาแก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลนาแก จำนวน 681 ตัว ในพื้นที่ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

62