การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย ในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 เมษายน 2564

375