จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

482