กิจกรรมรักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรม อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน เป็นแกนนำระดมความร่วมมือจากราษฏรทำความสะอาด และตัดหญ้าบริเวณริมทางที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ถนนหนทาง บริเวณและหน้าบ้านของตนเองและสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

396