การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

179
คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ64
คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ64 2