ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวจราจรแบบถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 กรมทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

135

คลิกอ่านที่นี่