คณะผู้บริหาร

13091
นายวิทยา ชัยคำนายวิทยา ชัยคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-3472297
คุณวัลภา แม่นธนูนางวัลภา แม่นธนู
รองนายก อบต.นาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2424872
คุณสาวิตรี สายจางคุณสาวิตรี สายจาง
รองนายก อบต.นาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-6802594
คุณขาน ขาวอ่อนนายขาน ขาวอ่อน
เลขานุการนายก อบต.นาแก
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1866148