กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

621