กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

246

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการ ร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน

เป้าหมาย

ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชน ประชาชน  ตำบลนาแก

1499415956 1499415970 1499415996 1499416080 1499416301 1499416317 1499416338 1499416386 1499415941