อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

140

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 โดยสรุป มีดังนี้

  • เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง มีมติเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลือกตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
  • เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • ให้ความเห็นชอบการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อบังคับในท้องถิ่นและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ,ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  • ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี , เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ
  • ในกรณีกิจการอื่นใด อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือนายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้มีการออกเสียงประชามติได้ และประกาศให้ประชาชนทราบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามตินี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
  • หน้าที่อื่นๆ เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการที่หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนครลำปางและส่วนราชการอื่นๆ ขอความร่วมมือ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนทำหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบประสาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการบริหารกิจการสภาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสภาและประชาชนในท้องถิ่น