ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

คลิกอ่านที่นี่