ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13

คลิกอ่านที่นี่