ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

คลิกอ่านที่นี่