ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

คลิกอ่านที่นี่