ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

36
1-locality08-name