ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮ่างและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แป้น จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

คลิกอ่านที่นี่