จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ถนนซอยเข้าโบสถ์, ซอยบ้านผู้ ใหญ่บ้าน และซอยขึ้นบ้านนางธนวรรณ คงธนประดาพร หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29

คลิกอ่านที่นี่