จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12

คลิกอ่านที่นี่