สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

741
คุณประเวท ปิ่นเงิน (ประธานสภาฯ)คุณประเวท ปิ่นเงิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
คุณโสภิณ มงคลคุณโสภิณ มงคล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
คุณกนกอร สุวรรณาลัยคุณกนกอร สุวรรณาลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุณสุรเชษฐ์ แสนเมืองมูลคุณสุรเชษฐ์  แสนเมืองมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง
คุณโสภิณ มงคลคุณโสภิณ มงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุณวัชรินทร์ กาวิลคุณวัชรินทร์ กาวิล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3 บ้านนาแก
คุณเอนก ใจเย็นคุณเอนก  ใจเย็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง
คุณประเวท ปิ่นเงิน (ประธานสภาฯ)คุณประเวท ปิ่นเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุณพรชัย สิราซางคุณพรชัย  สิราซาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น
คุณเสาร์คำ ปัญชัยยาคุณเสาร์คำ ปัญชัยยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุณวิมนต์ สุจาโนคุณวิมล สุจาโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข
คุณธนวรรณ คงธนปรีดาพรคุณธนวรรณ คงธนปรีดาพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คุณหย่าหลุ่ม มาเยอะ (รองประธานสภาฯ)คุณหย่าหลุ่ม มาเยอะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล