กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1104