รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปี พ.ศ.2563 (สมัยสามัญ)

358
1สามัญ สมันแรก ครั้งที่ 12 กพ 63
3สามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สค 63
4สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สค 63
5สามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สค 63
7สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธค 63