รายงานสรุปจำนวนผู้แสดงความเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

66