ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮ่างและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แป้น จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12

คลิกอ่านที่นี่