คณะผู้บริหาร

12987
นายวิทยา ชัยคำนายวิทยา ชัยคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
คุณวัลภา แม่นธนูคุณวัลภา แม่นธนู
รองนายก อบต.นาแก
คุณสาวิตรี สายจางคุณสาวิตรี สายจาง
รองนายก อบต.นาแก
คุณขาน ขาวอ่อนคุณขาน ขาวอ่อน
เลขานุการนายก อบต.นาแก